شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در حمايت از مردم مظلوم بحرين گزارش تصويري تظاهرات مردم استانبول : 1390/03/03
http://www.salamtabriz.com/ax-graphic/item/130
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top