شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ?Amir al-Mu'minin Imam ‘Ali ibn Abi Talib (a.s.) said: “O Believer! Knowledge and good manners are the value of your soul so strive to learn them, for however much your knowledge and good manners increase, so will your value and worth accordingly.”
کسي مي تونه اين حديث شريف را ترجمه کنه ؟؟؟
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top