شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ براي آزادي صدها اسير مظلوم بحريني دعا کنيم ..
تسبیح دیجیتال
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top