شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ براي آزادي صدها اسير مظلوم بحريني دعا کنيم ..
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top