شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ فقط در بحرين است که کودکان در حمام! مي خوابند .. از ترس استشمام گازهاي سمي و اشک آور و ...
*ميثم*
91/1/28
*ميثم*
لعنت به آل صهيون...
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top