شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ تصويري از زندگي هرروزه مردم در شهرها و روستاهاي بحرين .. کشتار جمعي با گازهاي شيميايي مشکوک و ناشناخته ..
درب کنسرو بازکن برقی
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top