شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ تصويري از زندگي هرروزه مردم در شهرها و روستاهاي بحرين .. کشتار جمعي با گازهاي شيميايي مشکوک و ناشناخته ..
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top