شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خالي بندي حکومت دروغگوي بحرين .. >> مثلا تصوير گروههاي مبارز بحريني که سلاح در دست دارند !!!؛ در حاليکه مبارزان اصلا از اين تصوير اطلاعي نداشتند و اين حکومت بود که اولين تصاوير را از اين افراد منتشر کرده ..
تسبیح دیجیتال
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top