شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ حمله به منازل مردم غريب بحرين ..
درب کنسرو بازکن برقی
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top