شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ و تا آخرين نفس...راهت را ادامه خواهيم داد ، اي شهيد..
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top