شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ و تا آخرين نفس...راهت را ادامه خواهيم داد ، اي شهيد..
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top