شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مسير حرکت آقا در بجنورد .. براي دستيابي به آخرين اطلاعات به اينجا رجوع کنيد : http://farsi.khamenei.ir/package?id=21062
http://farsi.khamenei.ir/package?id=21062
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21074/map/index.html
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top