شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ حاشيه جالب يك خواننده افغانستاني بر اين عكس : >>> خيلي جالب بنظر بنده اين.... واقعا حق دارد سوار در موتر شود چونکه يگ حيوان است بکس ضرر نميرساند واي واي از انسان هاي...انتحار کننده اگر سوارش کني همه را نابود ميکند پس بخاطر امنيت بهتر است....
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=42827
خستگي تون در نرفت؟؟؟
ساعت ویکتوریا
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top