شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ حاشيه جالب يك خواننده افغانستاني بر اين عكس : >>> خيلي جالب بنظر بنده اين.... واقعا حق دارد سوار در موتر شود چونکه يگ حيوان است بکس ضرر نميرساند واي واي از انسان هاي...انتحار کننده اگر سوارش کني همه را نابود ميکند پس بخاطر امنيت بهتر است....
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=42827
خستگي تون در نرفت؟؟؟
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top