شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ عائدين يا ميدان الشهادة
اين ميدان در اوايل حمله آل سعود تخريب شد
درسته اين تصوير به يادبود آن روزها ارائه شده
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top