شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ عائدين يا ميدان الشهادة
اين ميدان در اوايل حمله آل سعود تخريب شد
درسته اين تصوير به يادبود آن روزها ارائه شده
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top