شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ کيک جشن مزدوران آل خليفه که بعد از شهادت مبارزان بحريني در زندان يا اجراي حکم اعدام تهيه کرده اند!!! بحراني ها در بحرين غريب ترين اند.
تسبیح دیجیتال
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top