شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *البحرين المظلومه* افتضاح!!http://somood.persianblog.ir/ طرفداران ال خليفه و کساني که با اين نظام وتمام ظلم هايي که ميکند موافقند در شهر عراد جمع شدند وبراي طرفداري ازاين نظام گردهمايي تشکيل دادند!!شايدبراي شماهم جالب باشد که پادشاه بحرين براي جمع کردن افراد حاضر شده نفري 10دينار(معادل 100هزارتومان)بدهد!!!و بااينحال باز هم تعدادشان بسيار کم بوده و بيشتر انها هم بحريني نبودند(پاکستاني و هندي)
:::پوريا:::
:)
@ 2 سيمرغ , شكراً لك يا أيها المشارك الكريم. موفقين
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top